top of page

PRIVACY BELEID

1. PARTIJEN EN VOORWERP

Shanna Bodart (hierna "Bobaperie")
Mechelsesteenweg 470
2650 Edegem
BE0181.645.653
hello@bobaperie.be

 

Bobaperie stelt dit Privacy beleid vast dat tot doel heeft de gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.bobaperie.com (hierna de "Site"), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Bobaperie. 

De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert. 

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt Bobaperie alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Bobaperie verbidt zich ertoe alle nodige maatregelen te noemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvind in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Wet") en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegeven en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevens (AVG) of 'GPDR', hierna de "Verordening"). 

Bobaperie is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn verwerkt (hierna de "Verwerker"). In voorkomend geval verbindt Bobaperie zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens in overstemming met de Wet en de Verordening. 


2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Bobaperie, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke die in naam en voor rekening van Bobaperie optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

 

Persoonsgegevens worden verwerkt door Bobaperie, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:

 1. Het inschrijfformulier van de nieuwsbrief

 2. Het gebruik van cookies

 3. Het aankopen van producten uit de webshop.


3. DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoosngegevens vaan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende: 

 1. Orderverwerking en levering: Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden verzameld om bestellingen te verwerken, producten te verzenden en klanten op de hoogte te houden van de levering.

 2. Klantenservice: Persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om vragen, verzoeken of klachten van klanten te beantwoorden en op te lossen.

 3. Accountbeheer: Als de webshop een accountfunctionaliteit biedt, kunnen persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt om accounts aan te maken, te beheren en klantinformatie veilig op te slaan.

 4. Marketing en communicatie: Met toestemming van de klant kunnen persoonlijke gegevens worden gebruikt om marketingcommunicatie, zoals nieuwsbrieven of promoties, te versturen. Dit kan via e-mail of andere communicatiekanalen plaatsvinden.

 5. Betalingsverwerking: Persoonlijke gegevens, zoals betalingsinformatie, kunnen worden verzameld en verwerkt om betalingen voor bestellingen te verwerken en fraudedetectie uit te voeren.4. PERSOONSGEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN VERWERKT

De Gebruiker stemt ermee in dat tijdens het bezoek en gebruik van de Site, Bobaperie de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.  

Voornaam, familienaam, adres, email en geboortedatum.

Bobaperie verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacy beleid. 

5. TOESTEMMING

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacy beleid. 

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het Privacy beleid in 'HYPERTEXT LINK' heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Bobaperie. Elke overeenkomst die Bobaperie en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacy beleid door de Gebruiker. 

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacy beleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door Bobaperie, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden. 

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6. BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONGEGEVENS VAN DE GEBRUIKERS

Overeenkomstig artikel 13 lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slecht zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Deze duur is in alle gevallen niet langer dan 7 jaar. 

7. ONTVANGERS VAN GEGEVENS EN OPENAARMAKING AAN DERDEN

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van Bobaperie voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met Bobaperie voor het op de markt brengen van de producten of verheft verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreeks gezag van Bobaperie, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens. 

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegeven en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacy beleid na. Bobaperie zorgt er voor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de Ge ruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming an dit gebruik van persoonsgegevens kan geven. 

8. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per email te sturen naar het volgende adres: hello@bobaperie.com. of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres: Mechelsesteenweg 470, 2650 EDEGEM. 

a. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert Bobaperie het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegeven en de volgende informatie:​

 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;

 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens izjn of zullen worden verstrekt;

 • in geval de ontvangers gevestigd zijn in derde land of internationale organisatie zijn, de passende of geschikte waarborgen;

 • indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegeven of indien niet mogelij is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld; 

 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoel in artikel 22, leden1 en 4 van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, almede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkenen. 

De verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van  de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoekt langs elektronische we (bv. via het emailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt. 

De kopie van de gegevens zal uiterlijk been een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld. 

b. Recht van rectificatie

Bobaperie garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van de persoonsgegevens aan de Gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuist, onnauwkeurig of irrelevante gegevens te allen tijden worden gecorrigeerd dof verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan Bobaperie.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoosngegevn zijn verstrekt in kennis van elke rectifcatie van de persoonsgevens, tenzij een dergelijk rectifcatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning evert. de verwerkingsveranwoordelijk vestrekt debetrokken informatie over deze ontvangers indien de betrokken daarom verzoekt. 

c. Recht van uitwissing

De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

wanneer de Verwerkingsverantwoordelijk ede persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houden met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische  maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijke die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokken door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen. 

De twee voorafgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is: 

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

 • te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijk ressorteert of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen uit te voeren;

 • de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen. 

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvang aan wie de persoonsgegevens zij verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegeven of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijft of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokken informatie over deze ontvangers in dien de betrokkenen daarom verzoekt. 

d. Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft het recht op een beperking van de verwerking va zijn persoonsgegevens in de in artikel 18 van de Verordening genoemde gevallen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperkring van de uitgevoerde verwerking,, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokken informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt. 

e. Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20  van de Verordening hebben Gebruikers recht om van Bobaperie hun persoonsgegeven te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruik en machine leesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Bobaperie dit verhindert in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening. 

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorlige lid, theeft hij hetr echt om persoonsgegens rechtsreeks vand e ene aar de andere verwerkingsverantwoorlijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht  om gegevens te wisse. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke  is opgedragen.  

Het recht op gegevensportabiliteit heeft een invloed op de rechten en vrijheden van derden. 

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Bobaperie. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal Bobaperie geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten. 

Bij de verwerking van de persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie. 

Wanneer de betrokkenen bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegeven niet langer voor dat doel verwerkt. 

g. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van izjn persoonsgegevens door Bobaperie, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://gegevensbeschermingsautoritieit.be/.

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen: 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstaat 35, 1000 BRUSSEL

Tel.: +32 2 274 48 00

Fax: +32 2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van de rechtsban van eerste aanlagen van zijn woonplaats. 

9. WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

Bobaperie behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventueel wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de levenswerkelijkheid te waarborgen. 

10.  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Bobaperie.

11. CONTACT

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: hello@bobpaperie.com.

Download onze voorwaarden hier als pdf.

bottom of page